Oferta

Pełna oferta

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • unieważnienie małżeństwa,
 • separacja,
 • rozwód,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • sądowe ustalenie ojcostwa,
 • powództwo o zaprzeczenie ojcostwa,
 • powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa,
 • przysposobienie,
 • opieka,
 • kuratela,
 • ubezwłasnowolnienie,

Prawo spadkowe

 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • wyłączenie od dziedziczenia,
 • zobowiązanie do wykonania zapisu,
 • zobowiązanie do wykonania polecenia,
 • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
 • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • uzupełnienie stwierdzenia nabycia spadku,
 • zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego,
 • zabezpieczenie spadku,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • ustanowienie kuratora spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • zwolnienie wykonawcy testamentu,
 • podatek od spadków i darowizn, w tym reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym;

 

Prawo spadkowe

 

Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • pozwy o zapłatę i windykacja należności,
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
 • przygotowanie projektów umów i ogólnych warunków umów,
 • rozwiązywanie umów,
 • udział w negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
 • sprawy własności, posiadania i ich naruszenia,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy lokalowe, obrona praw najemców i lokatorów (np. o eksmisję),
 • błędy w sztuce medycznej,
 • sprawy konsumenckie – reklamacje, odszkodowania,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
 • sprawy naruszenie dóbr osobistych;

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy)
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek)
 • przekształcanie i likwidacja spółek,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym;

 

 

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS.

 

 

 

Prawo sportowe:

 • Tworzenie kontraktów sportowych
 • Analiza przedstawionych umów w sporcie zawodowym
 • Reprezentowanie profesjonalnych sportowców przed sądami powszechnymi i polubownymi (w tym przed arbitrażem sportowym)

Stała obsługa przedsiębiorców:

 • Świadczenie stałej obsługi prawnej w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe lub stawkę godzinową albo stawkę mieszaną. Wysokość wynagrodzeń jest ustalana każdorazowo w oparciu o skalę potrzeb danego podmiotu i w związku z przeprowadzoną analizą koniecznego nakładu pracy w zależności od oczekiwań zleceniodawcy.